Så mange nordmenn har rydda strender for søppel

Kvart år hamnar 13 millionar tonn plast i verdshava, 35.000 tonn søppel i havet i Noreg.

Ein halv million nordmenn har vore på å rydda norske strender for søppel. 32.000 oppryddingar og 11.623 tonn søppel fjerna frå 50.900 km kystlinje i Noreg. Det viser heilt nye tal frå Senter mot marin forsøpling (Marfo), publisert i Framtida.no.

Alle oppryddingsaksjonane viser at det er høg forståing for problemet i Noreg, og det er sett i verk mottiltak. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide applauderer desse handlingane og forsikrar at regjeringa jobbar for å stoppa plastforureining og sikra eit reint hav- og kystmiljø.

Norsk polarinstitutt publiserte i 2013 ein rapport, Save the sea, om at det kvart år blir dumpa 20 000 tonn i Nordsjøen åleine. Denne svimlande mengda avfall kjem mellom anna av at 99 prosent av tinga me kjøper hamnar i søpla innan seks månader.

Søppel på avvegar får alvorlege konsekvensar. Det kan skapa:

  • Luftforureining (inkludert svært giftige stoff som me inhalerer og skader helsa vår).
  • Jordforureining, som påverkar maten vår.
  • Grunnvassforureining, som kan resultera i framtidig mangel på tilgang til drikkevatn.
  • Havforureining.

Viss me held fram med å dumpa plast i hava, vil det innan 2050 vera meir plast enn fisk i havet.

Har du vore med på å rydda strender for søppel?

Har du vore med på å rydda strender for søppel?

Ja, fleire gonger!27
Ja, éin gong10
Nei42
Nei, men har lyst11
Svar totalt: 90