Anonym undersøking om vald og overgrep

For fyrste gong får fleire tusen barn og unge vera med i ein studie om vald og overgrep. Utan at foreldra deira veit om det.

Forskrift om barns rett til samtykke

  • Etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan barn mellom 12 og 16 år selv samtykke til forskning på helse-opplysninger i et begrenset antall, konkret angitte forskningsprosjekter.
  • Gjelder i utgangspunktet prosjekter som ikke kan gjennomføres med foreldre-samtykke fordi prosjektet kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller foresatte, har egen-interesse i at ikke avdekkes. Det kan blant annet omfatte opplysninger om vold, omsorgssvikt eller andre overgrep.
  • Samfunnsnytten ved prosjektet skal klart overstige ulempene det kan medføre for det enkelte barn å delta i prosjektet.
  • Informasjonen i forkant av samtykket skal skje ansikt til ansikt og være tilpasset barnets forutsetninger til å forstå hva det innebærer. Informasjonen skal omfatte hvordan barnet skal gå fram for å tilbakekalle samtykket, hvordan opplysninger blir behandlet og prosjektleders beredskapsplikt.

(Kilde: lovdata.no)

LES FAKTALUKK FAKTA

Har det hendt at ein vaksen i familien har sagt at du er dum eller ikkje får til noko som helst? Har det hendt at ein vaksen i familien har slått deg? Eller at ein vaksen har tatt på dine private kroppsdelar?

Dette er nokre av spørsmåla elevar i 8.–10. klasse blir bedt om å svare på i studien “Ungdoms erfaring med vold og overgrep”. 90 ungdomsskular med til saman 10 000 elevar i 66 kommunar er invitert til å delta, skriv Forskning.no.

Fyrste gong

Det er fyrste gong ei så stor undersøking med så unge deltakarar blir gjort i Noreg.

Helseforskingslova er nemleg endra – slik at forskarane ikkje treng å be foreldre om lov til å spørje barna. Barn mellom 12 og 16 år kan no sjølv bestemme om dei vil delta i medisinsk forsking.

Barn har rett til å bli høyrt, ifølgje norsk lov.

Gertrud Sofie Hafstad, som er prosjektleiar, meiner det er mindre sjanse for at barn fortel om overgrep og vald i familien når foreldre kan nekte barnet å delta i spørjeundersøkingar.

Ekspertpanel

Det er ei gruppe ungdommar som har vore med i arbeidet med å lage undersøkinga.

– Mange tenkjer at «viss eg seier at eg treng hjelp, kjem barnevernet og tar meg». Vi ønskjer at barnevernet ikkje blir involvert med ein gong, men at barnet sjølv kan velge kva type hjelp han/ho vil ha, seier Mathilde Bergenstierna til Forskning.no.

Det er Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) som gjennomfører studien på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.