Oppgåver knytta til renessansen

Oppgåver knytta til Samfunnsfag og kunst og handverk

Kompetansemål

Samfunnsfag, etter  7. årssteget

 • Gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

Kunst og håndverk, etter 7. årssteget

 • Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
LES FAKTALUKK FAKTA

Les artikkelen, Renessanse =atterføding.

Til desse oppgåvene treng du å jobbe med tilgang til internett, leksikon eller andre oppslagsverk. Du treng også teiknemateriale til siste oppgåva.

Del 1

Vel deg ut ein av dei tre store kunstnarane og skriv om han. 

 • Leonardo di Vinci
 • Rafael
 • Michelangelo

Sjekkliste over kva du må få med deg:

 • Biografi: namn, født, død, nokre av dei mest kjende verka.
 • Oppvekst
 • Korleis arbeidde kunstnaren
 • Kva var kunstnaren oppteken av når det kom til kunsten sin

  Del 2

Vel eit av meisterverka til kunstnaren og skriv om det.

Dette må vere med:

 • Tittel
 • Når blei verket laga?
 • Kvar kan ein finne kunstverket?
 • Er det noko spesielt med kunstverket som bør nemnast?
 • Kvifor skil verket seg ut frå kunsten frå mellomalderen?
 • Kva er typisk med kunst frå renessansen?

DEL 3

Prøv å kopier eitt av verka til kunstnaren. Du kan velje å enten gjere det heilt likt, eller prøve å gjere det meir moderne, og tilpasse det vår tid.