3 av 4 er bekymra for innverknaden plast har på miljøet

Det har vore svært stort fokus på plast i naturen. Ei undersøking viser at mange er redde for kva følgjer dette har for oss.